PRIVACYREGLEMENT

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de AUGA internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

TOELICHTING OP HET REGLEMENT

AUGA mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft AUGA de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door AUGA worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

AUGA vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft AUGA in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvoor en voor de verwerking van welke gegevens AUGA expliciet jouw toestemming moet vragen.

DE PERSOONSGEGEVENS DIE AUGA GEBRUIKT EN HET DOEL VAN HET GEBRUIK

AUGA verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van AUGA, de website bezoekt, je aanmeldt voor nieuwsbrieven van AUGA of via het contactformulier contact met ons opneemt. AUGA verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en overige gegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met AUGA sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
E-mail marketing/nieuwsbrieven

Als je je aanmeldt voor een mailing zoals de nieuwsbrief, word je e-mailadres voor reclamedoeleinden gebruikt, tot het moment dat je je voor de nieuwsbrief afmeldt. Je kunt je te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief van AUGA. Dit doe je door te klikken op de afmeldlink die in al onze nieuwsbrieven onderin staat, maar je kunt ook een e-mail sturen naar info@auga.nl met het verzoek tot afmelden.

De toestemming tot het versturen heb je gegeven via de website, op verzoek (bijvoorbeeld via de mail) of omdat je een soortgelijke dienst hebt afgenomen. Wij mogen je als bestaande klant ook zonder toestemming en/of aanmelding e-mails sturen, mits deze gaan over soortgelijke producten en/of diensten. Vanzelfsprekend kun je jezelf ook hiervoor heel eenvoudig afmelden per mail of via de link op de nieuwsbrief zelf.

IP-adressen/cookies

AUGA houdt IP-adressen bij van (potentiële) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s je bezoekt;de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiële) klanten zich interesseren;
 • ervoor te zorgen dat je niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren.
Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak je onze website bezoekt en voor welke onderwerpen jij je interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

AUGA deelt je persoonsgegevens met verschillende bedrijven als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. We sluiten een bewerkersovereenkomst met deze bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht. Hierdoor zorgen we dat zij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwen van jouw gegevens hebben. AUGA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt AUGA jouw persoonsgegevens alleen aan derden als je daarvoor toestemming hebt gegeven.

PLICHTEN/BEVEILIGDE TOEGANG/GEHEIMHOUDING/ BEWAARTERMIJN

AUGA verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van AUGA worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door AUGA beveiligd tegen onbevoegde toegang.

De beveiliging bestaat: uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.

De medewerkers van AUGA hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan AUGA verstrekte persoonsgegevens;

AUGA heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Auga hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal AUGA zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

RECHT OP INZAGE EN CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN JOUW GEGEVENS

 • Recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • Inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zowel de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoetgekomen worden als het bewaren van de gegevens voor ene ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

WIJZIGINGEN PRIVACY- EN COOKIE BELEID

Met het bezoeken van onze website stem je in met de voorwaarden van ons Privacy- en cookiebeleid. Wij behouden te allen tijde het recht ons Privacy- en cookiebeleid te wijzigen. Je leest hier altijd de meest recente versie.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF KLACHTEN

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per e-mail: info@auga.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen, wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van AUGA .

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met AUGA opnemen en probeert AUGA er samen met jou in goed overleg uit te komen. We wijzen erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

AUGA

Winkelskamp 13,

7255 PZ Hengelo Gld.

Nederland.

Tel. +31(0)575 – 468020

info@auga.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 09064096.

Versie 28 oktober 2019

+31(0)575 46 80 20
info@auga.nl